Algemene Voorwaarden

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 januari 2019.

NIKKI is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

NIKKI kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. NIKKI acht het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgt NIKKI de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). NIKKI houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG.

VERWERKINGEN

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteert NIKKI de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG.

ONDERSCHEID ROL ALS VERANTWOORDELIJKE VERSUS VERWERKER

Wie is verwerkingsverantwoordelijk en wie verwerkt?

Een opdrachtgever van NIKKI is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar debiteuren als deze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking vaststelt.

NIKKI is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar eigen klanten en klantenbestand.

In dit Privacy Statement informeert NIKKI u over de wijze waarop NIKKI met uw persoonsgegevens omgaat.

ONDERSCHEID PERSOONSGEGEVENS EN ANONIEME GEGEVENS

NIKKI maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd. NIKKI kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan NIKKI uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen.

Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKT NIKKI UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • tot het innen van de door onze cliënten uit handen gegeven lidmaatschapsgelden te kunnen komen, de uitvoering van een overeenkomst;
 • uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen;
 • diefstal, vernieling en agressie tegen mijn medewerkers te voorkomen en voor opsporingsdoeleinden;
 • telefoongesprekken te kunnen gebruiken voor trainingsdoeleinden;
 • bescherming van mijn team en uw/mijn eigendommen;
 • de servicelening van mijn team te kunnen verbeteren.

NIKKI verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

Mijn team verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • u geeft zelf toestemming voor het gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld in verband met het periodiek voldoen van uw lidmaatschap bijdrage;
 • NIKKI heeft een overeenkomst met u of wil deze hebben, bijvoorbeeld het periodiek verzoek om uw lidmaatschapsgeld te voldoen;
 • NIKKI moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Die kunnen te maken hebben met belastingen, sanctiewetgeving, schulden, beslag, het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en overkreditering;
 • er is een zogenaamd gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat NIKKI uw persoonsgegevens mag gebruiken als dat nodig is voor het goed uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten en die van haar opdrachtgever(-s). Dat mag niet als uw rechten op privacy en gegevensbescherming zwaarder wegen dan de rechten van NIKKI.

NIKKI kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft NIKKIverwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan NIKKI voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

NIKKI gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen.

Op deze wijze stelt NIKKI zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

NIKKI hecht veel waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en laat zich daarom jaarlijks controleren.

BEWAARTERMIJNEN

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteert NIKKI daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. Indien wij persoonsgegevens van onze opdrachtgevers hebben ontvangen wordt de bewaartermijn door de opdrachtgever vastgesteld.

DATALEKKEN

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. NIKKI streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stelt NIKKI de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door NIKKI verwerkte persoonsgegevens:

 • Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend middels een e-mail gericht aan NIKKI’s data protection office, dpo@nikki.nl. Wij willen u vragen om bij uw verzoek een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen zodat NIKKI er zeker van is dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Vergeet u a.u.b. in de e-mail niet om aan te geven van welke club u lid bent? Wilt u ook uw lidmaatschapsnummer en NAW gegevens vermelden. NIKKI zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

EXTERNE LINKS

Deze website kan links naar andere websites bevatten. NIKKI is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. NIKKI raadt u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

COOKIEBELEID

NIKKI’s website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. NIKKI vindt het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy. Daarom wil NIKKI u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies zij gebruikt en voor welke doeleinden.

WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek.

Er zijn verschillende soorten Cookies te onderscheiden. NIKKI’s website maakt gebruik van functionele Cookies, analytische Cookies en marketing Cookies.

— Functionele Cookies:

Functionele Cookies zijn nodig om een website beter te laten functioneren.

— Analytische cookies:

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

— Marketing cookies:

Marketing cookies worden geplaatst op de website om bezoekers te volgen (tracken) en informatie over hun websitegedrag te verzamelen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende diensten:

GOOGLE ANALYTICS

NIKKI maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op NIKKI’s website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

PARTNER T.B.V. DE CHAT ACTIVITEITEN

Voor de chatfunctie op onze website maakt NIKKI gebruik van bedrijf X. Bedrijf X plaatst cookies om te voorkomen dat u meerdere keren een chat wordt aangeboden, terwijl u al een chat heeft gevoerd. Tevens worden anonieme gegevens verzameld over het surfgedrag binnen de website. Aan de hand van het surfgedrag, bepaalt bedrijf X of u een uitnodiging krijgt om een chat te starten.

COOKIES WEIGEREN OF GEPLAATSTE COOKIES VERWIJDEREN

Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het dan lastiger om NIKKI’s website te verbeteren. Hoe u cookies kunt verwijderen dan wel het accepteren van cookies kunt uitzetten verschilt per browser. Wij adviseren u om, in het geval dat u de cookies wilt verwijderen dan wel het accepteren ervan wilt uitzetten, voor uw eigen browser na te gaan hoe u dat kunt doen.

GEGEVENS DIE WIJ KUNNEN BEWAREN WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT

U kunt op verschillende manieren contact met NIKKI opnemen, telefonisch, per e-mail, via de chat of via het contactformulier op de website. Om uw vraag of klacht te kunnen beantwoorden en er zeker van te zijn dat onze reactie met gegevens aan de juiste persoon wordt verstrekt vraagt NIKKI standaard om het lidnummer bij uw sportclub en een aantal aanvullende gegevens. Wij kunnen de telefoongesprekken opnemen en de berichten vastleggen in uw dossier.

CHATTEN

Van de chatberichten wordt een gespreksnotitie in het dossier gezet met daarin de afspraken die met u zijn gemaakt. De chatgesprekken worden op de server van ………………… bewaard (de organisatie van wie wij de dienst Chat afnemen). Indien u een kopie van uw chatgesprek wenst, dan dient u zelf aan het einde van de chatsessie een kopie van de chat te maken.

BELLEN

Wanneer u met één van NIKKI’s collegae belt komt het soms voor dat uw gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. Deze opnames worden alleen voor dit doeleinde gebruikt. Telefoongesprekken die worden opgenomen blijven maximaal 14 dagen bewaard.

CAMERABEELDEN

In en rondom NIKKI’s kantoorpanden hangen videocamera’s om het NIKKI team en uw/NIKKI’s eigendom te beschermen. Deze videocamera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en als u bij ons op bezoek komt wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

COMMERCIËLE E-MAIL EN NIEUWSBRIEVEN

Bij het aanvragen van een product of dienst vraagt NIKKI om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt NIKKI voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en marketingactiviteiten.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

NIKKI kan te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Van eventuele wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Wanneer u vragen heeft die niet in deze algemene voorwaarden / Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u NIKKI dit laten weten door een brief te sturen naar NIKKIB.V., t.a.v. afdeling DPO, Postbus 98, 4100 AB CULEMBORG onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar dpo@nikki.nl.

KLACHTRECHT

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook als NIKKI niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, verwijderen of overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u niet tevreden bent over hoe de klacht wordt opgelost, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.